Privacy verklaring

Via www.gelissen.com (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld. Privacy is voor Gelissen Belastingadviseurs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Gelissen Belastingadviseurs in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Gelissen Belastingadviseurs gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
- het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
- het bieden van onze accountomgeving;
- de uitvoering van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
- zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Gelissen Belastingadviseurs, haar relaties en haar medewerkers.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Dienstverlening
Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen van deze privacyverklaring bestaan, aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Aangiftes
Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, BSN en alle overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot zeven jaar (de wettelijk geregelde fiscale bewaarplicht) nadat u de overeenkomst met ons hebt opgezegd, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Adviespraktijk
Wij bieden een variƫteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren. De gegevens die we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed juridisch advies, en bewaren deze gegevens in principe zo lang als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Administratiediensten
Wij kunnen ook uw administratie verzorgen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie voor uw personeel. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het verzorgen van uw administratie, en verwijderen deze gegevens in principe nadat u de overeenkomst met ons hebt opgezegd. Ten aanzien van de gegevens die wij in dit kader verwerken zijn wij veelal aan te merken als verwerker, en hiervoor zullen wij dan ook een verwerkersovereenkomst met u sluiten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:
- externe ICT-dienstverleners;
- de leverancier van onze administratietool.
Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gegevensbeveiliging
Gelissen Belastingadviseurs maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@gelissen.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 053-4338899 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- overdraagbaarheid van gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Gelissen Belastingadviseurs
Lasondersingel 143, 7514 BR Enschede
E info@gelissen.com
T 053-4338899