Expertises fiscaal en bedrijfseconomisch

Fiscale winst

De kern van de belastingheffing van ondernemingen is belastingheffing over de winst. De basis daarvan is voor alle ondernemers gelijk, dat wil zeggen voor persoonlijke ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en voor besloten vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen. De fiscale balans en resultatenrekening kan afwijken van de balans en de resultatenrekening die een accountant opstelt en die bijvoorbeeld aan de bank ter beschikking wordt gesteld. Wij kunnen dankzij jarenlange expertise alle mogelijkheden om de fiscale winst te verlagen overzichtelijk in beeld brengen.

BV-vorm

Voor het drijven van een onderneming in een besloten vennootschap bestaan verschillende redenen, met name het verschil in belastingdruk en het beperken van privéaansprakelijkheid voor financiële risico's in de onderneming. Wij kunnen u alle relevante informatie verschaffen over het al dan niet inbrengen in een bv als ook wijzen waarop.

Directeur-grootaandeelhouder

Een belangrijk doel van de bv-vorm is het behalen van tariefvoordeel, dat wil zeggen lage vennootschapsbelasting in plaats van hoge inkomstenbelasting. Daarnaast is een doel het afschermen van privévermogen tegen bedrijfsrisico’s. De directeur-grootaandeelhouder onttrekt echter voor zijn levensonderhoud jaarlijks een bepaald bedrag aan de besloten vennootschap. En uiteindelijk zal hij veelal het in besloten vennootschap opgespaarde vermogen - geheel of gedeeltelijk - naar privé willen overhevelen via dividenduitkeringen. Wij bieden u inzicht en hulp bij de keuze van de gunstigste combinatie van salaris en dividend.

Holdingstructuren

Boven een besloten vennootschap waarin een bedrijf wordt uitgeoefend (werk-bv) kan om verschillende redenen een holding worden geplaatst. De belangrijkste reden is het creëren van risicoafscherming. Bovendien kunnen winsten van de werk-bv onbelast worden uitgekeerd aan de holding. Er ontstaat een structuur waarin het vermogen wordt opgebouwd in de holding, terwijl het directe risico beperkt blijft tot de werk-bv. Dit is slechts een eenvoudige holdingstructuur. Wij hebben de kennis in huis om optimaal te adviseren over een grote variëteit aan mogelijke bedrijfsstructuren.

Bedrijfsopvolging

Vroeg of laat zult u uw bedrijf willen overdragen vanwege leeftijd en/of om financiële middelen vrij te maken. Wij bieden overzicht in de complexiteit van de fiscale regelgeving die in deze materie een rol speelt (bedrijfsopvolgingsregeling, geruisloze overdrachten in de inkomsten -of vennootschapsbelasting en/of juridische afsplitsingen).

Bedrijfsoverdracht kan plaatsvinden aan naaste familie, werknemers of derden. Uit ervaring onderkennen wij het belang om tijdig de juiste bedrijfsopvolger te vinden. Dat kan namelijk een langdurig proces zijn vol onzekerheden en ook kan op tijd fiscaal worden “voorgesorteerd”. Wij staan u hierbij graag bij.

Pensioenen en lijfrenten

Er zijn veel financiële voorzieningen die een inkomen in de post-actieve periode waarborgen. Daarvan zijn pensioenen en lijfrenten de belangrijkste. Daarvoor bestaan namelijk premieaftrek en vrijstelling als belangrijke fiscale faciliteiten. Het gaat daarbij om voorzieningen gebaseerd op dienstbetrekking of beroepswerkzaamheid (pensioenen) en voorzieningen die op eigen initiatief worden getroffen (lijfrenten). Wij hebben op dit gebied veel ervaring en expertise.

Estate planning

Estate planning is de planning van vermogensoverdracht, door schenking of vererving, aan volgende generaties. Privaatrechtelijk moet estate planning plaatsvinden volgens de wensen van de overdragende partij. Het privaatrechtelijke aspect vereist vaak ook medewerking van de notaris. Fiscaal is vanzelfsprekend het doel om de laagst belaste vorm van overdracht of overgang te vinden. Het gaat hier vooral om erf- en schenkbelasting. Wij zijn de juiste partner om deze taak op ons te nemen.

Omzetbelasting

Elke ondernemer die belaste leveringen verricht of diensten levert, moet omzetbelasting betalen. Het systeem oogt eenvoudig: over de omzet is 21% omzetbelasting verschuldigd en daartegenover is alle voorbelasting aftrekbaar. Dit systeem leidt in het algemeen tot weinig problemen. Wel is het zaak alert te zijn op een juiste tarieftoepassing. Zo moet in sommige branches de algehele omzet worden gesplitst in hoog en laag belaste omzet. Soms is voor ‘hoog belaste’ ondernemers voor specifieke diensten of leveringen toch het lage tarief van toepassing. Wij geven op dit gebied het juiste advies.

Internationaal zakendoen

Als u internationaal zaken doet, komt u in aanraking met twee of meer belastingstelsels. Daarbij kan dubbele belastingheffing optreden. Alle landen hebben immers een eigen belastingsysteem. In de grensstreek met Duitsland gaat het voornamelijk om inwoners van Nederland die in Duitsland (ook) een onderneming willen starten of gaan wonen en/of werken. Of het gaat om Duitse ingezetenen die in Nederland (ook) een onderneming willen opzetten of hier gaan wonen en/of werken.
Behalve om belastingen gaat het in internationale verhoudingen ook om de premieheffing volksverzekeringen en ziektekostenverzekering.

Wij beoordelen van de grensoverschrijdende situatie het Nederlandse aspect (inclusief verdrag) en overleggen over het fiscale aspect in het andere land (indien nodig) met een belastingadviseur in dat land.

Belastingcontrole en fiscale procedures

Het is bij een belastingcontrole verstandig om ons tijdig in te schakelen en niet pas als het controlerapport er al ligt. Wij helpen voorbarige conclusies te voorkomen en voeren verweer tegen opgelegde sancties van de fiscus. Tijdens het slotgesprek kunnen overigens nog allerlei punten worden rechtgezet.

Als de meningsverschillen in de controlefase toch onoverbrugbaar blijken, zullen wij bezwaar indienen tegen opgelegde aanslagen. Een gang naar de rechter, waarbij wij u vertegenwoordigen.

Inkomens-/vermogensplanning

Een ondernemer of een directeur-grootaandeelhouder moet zelf zorgen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en voor de oudedag. Ook moet hij onvoorziene gebeurtenissen kunnen opvangen. Daarom is een goed inzicht in het bestedingspatroon, het opgebouwd vermogen, de schuldpositie, de financieringslasten die daarmee gepaard gaan en het effect hiervan over een langere periode essentieel. Wij hebben de specialistische kennis en programmatuur om deze informatie feilloos in kaart te brengen.

Innovatie

Ondernemers die innovatief en/of milieubewust ondernemen, kunnen in aanmerking komen voor diverse faciliteiten. Wij kunnen de mogelijkheden voor u tot in detail in kaart brengen.

Voorbeelden van dergelijke faciliteiten zijn:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).
  • Vervroegde afschrijvingsmogelijkheden Milieuinvesteringen (VAMIL).
  • Innovatiebox-regeling.
  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Aangiften

Wij verzorgen alle fiscale aangiften, zowel voor ondernemers als voor particulieren.
Voor persoonlijke ondernemers en bv’s gaat het om aangiften met betrekking tot inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting en dividendbelasting.
Voor particulieren gaat het om aangiften met betrekking tot inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en schenk- en erfbelasting.

Jaarstukken

Elke onderneming of praktijk moet een financiële administratie voeren en op basis daarvan moeten jaarstukken worden opgesteld. Wij zijn de aangewezen partij voor deskundige begeleiding hierbij.